پرتاب استثنایی بازیکن پتروشیمی و فحاشی دوباره به حامد حدادی