استخدام مکانیک و شاگرد مکانیک در لیفتراک سازی سارا صنعت در استان خراسان رضوی