تصویری تاریخی حضور عزادارن بر بام و صحن حرم کاظمین ...