نگرانی افراد نباید منجر به تخریب دولت و در نتیجه ضربه زدن به کشور نشود