اولیویرا: فردا باید کار قهرمانی را تمام کنیم/ نمی‌دانم به خاطر سبیلم محبوبم یا کار فنی‌