صحبت‌های در گوشی همامی و چلنگر در روزی که باد سرخ‌پوشان را غافلگیر کرد