بنگر بدون مشکل تمرین کرد/ همامی آمد، کفشگری به کلینیک رفت