اخبار ورزشی/دربی فقط برای دربی !/۶ تایی های ۱۶ شهریور ۱۳۵۲