دبیر حزب اسلامی کارکرمانشاه: نامه نگاری به استاندار در راستای هم افزایی بوده است