خون شهدا، تضمینی برای اقتدار ایران در عرصه دیپلماسی