۲۴۹ کیلوگرم تریاک در مبادی ورودی استان اصفهان کشف شد