200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل فرودگاه همدان در نظر گرفته شد