تکواندوی قهرمانی جهان - روسیه: کاپیتان تیم ملی تکواندو حذف شد