به رغم ادعاي صفرشدن زيرميزي،بیماران 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی می دهند