آیت الله جوادی آملی: فقر را با ایجاد اشتغال از بین ببریم