بازیگـر سینمای ایران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئـو/تصویـر