وقتی الهام چرخنده بدون سانسور حرف می‌زند: همه‌مون دهاتی هستیم