باید برای ریشه کنی بی سوادی مشوق های خاص در نظر گرفت