شما بنويسيد/ برنده داربي هشتادم پايتخت كدام تيم خواهد بود؟