سران عرب در کمپ‌دیوید خواستار اقدام قاطع اوباما علیه ایران و سوریه می‌شوند