نگرانی از نزدیک شدن داعش به شهر تاریخی پالمیرا در مرکز سوریه