در مجمع سالانه مخابرات مطرح شد: نرخ مکالمات تلفن ثابت افزایش می یابد