وقف سنی و شیعه عراق حوادث الاعظمیه بغداد را محکوم کردند