رضائیان: انتظار داشتم مهاجم راه آهن پس از هفته پایانی لیگ محروم شود