کمک به دیگران پیام اسلام است/ امدادرسانی عبادت است