پیکر مطهر شهید گمنام در مزار شهدای کرمانشاه آرام گرفت