نیاز به 1200 دستگاه دیالیز نیاز در مراکز درمانی کشور