اعتبارات حوزه فرهنگی و مذهبی عادلانه دراستان ها توزیع شود