عملیات اجرایی پروژه بهسازی جاده اسلام آبادغرب به حمیل آغاز شد