آمار بی سوادی در سیستان و بلوچستان یک فاجعه محسوب می شود