دیدگاه‌های شهید الحوثی متاثر از اندیشه‌های امام خمینی است