بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران وعراق منتشر شد