علیرغم داشتن قانون ۲۰ سال است که فهرست بهاء ساخت وساز نداریم