حیوانـات حتی در مناطق جنگـی فراموش نمی‌شونـد (تصاویـر)