پرورش مدیران اقتصادی کمک بزرگ سازمان کوثر به کهگیلویه و بویراحمد