پرسشگران طرح تحول سلامت فقط فرم سرشماری را تکمیل می کنند