نماینده مجلس: ناتوانی در جذب نیروی توانمند از چالشهای چهارمحال و بختیاری است