بهره گیری از فرهنگ مذهبی به مدیریت مصرف آب کمک می کند