شهرهای کوچک خراسان رضوی و بافت های تاریخی مشهد باید حفظ شود