گلستان با حضور قومیت های مختلف نمونه بارز وحدت در کشور است