نگاه ابزاری و سیاسی به دانشگاه این نهاد را بی خاصیت می کند