ازشعرو تئاتر طنز تا نگاه فنی، اقتصادی و سیاسی کارشناسان به مذاکرات/ مادر شهید احمدی روشن: توهین‌های