روایت دیدار علی دایی با کودکانی که محکوم به گدایی، دستفروشی یا واکس زدن کفش آدم ها هستند/کودکان کار ب