استخدام خیاط و چرخکار و کارگر ساده در استان خراسان رضوی