نماینده لردگان در مجلس: کاربردی شدن علوم مستلزم تقویت ارتباطات است