حضور پر رنگ مسئولان فدراسیون بسکتبال در سالن اندیشه