اوباما: هدف از نشست کمپ دیوید تقویت همکاریهای امنیتی است