جوانان در انتظار حمایت‌های دولت/ سمن‌های جوانان چگونه ساماندهی می‌شود؟