ایاب وذهاب دانش آموزان در کهگیلویه و بویراحمد به بخش خصوصی واگذار شد