کاظمی و خدابنده روز جمعه به دیدار رقبای خود می روند